Huurvoorwaarden fietsen

Het betalingsbewijs is tevens het huurcontract. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurder verplicht zich om de huurfiets(en) op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan de verhuurder af te geven.
  De dag van afgifte en de dag van teruggave gelden als volledige huurdagen.
 • Bij eerdere terugkomst van de overeengekomen retourdatum bestaat geen aanspraak op terugbetaling van reeds betaalde huursom.
  Bij het overschrijden van de retourdatum zonder toestemming van de verhuurder, is de huurder, naast de verschuldigde huur, een bedrag van € 10,- extra per overschrijding verschuldigd.
 • Bij eventuele schade of problemen is de huurder verplicht zo spoedig mogelijk met de verhuurder in overleg te treden.
 • Reparaties aan de huurfiets(en) door huurders en/of derden uitgevoerd, worden zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf nimmer aan de huurder terugbetaald.
 • Gedurende de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de fiets. Dit houdt in dat bij diefstal e.a. eventuele schade op de huurder verhaald zal worden.
 • De huurder verklaart zich volledig aansprakelijk voor eventuele schade en/of beschadigingen ontstaan tijdens verhuurperiode en verklaart de door de verhuurder vast te stellen reparatiekosten of waarden van vervanging(en) op de overeengekomen inleveringsdatum van de fiets(en) contant aan verhuurder te voldoen.
 • Het is ten strengste verboden zich met de fiets(en) op het strand te begeven.
 • Het is ten strengste verboden de fiets(en) met meer dan één persoon te berijden; met tandems met meer dan twee personen.
 • Indien misbruik wordt gemaakt van de verhuurde goederen kan de verhuurder te allen tijde goederen terugvorderen zonder terugbetaling van de huursom.
 • De huurder kan gereserveerde en betaalde fiets(en) uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos annuleren. De Beach Bazar stort in dat geval uw geld terug op uw rekening.

Mietbedingungen Fahrräder

Der Zahlungsnachweis ist gleichzeitig der Mietvertrag. Hierfür gelten die folgenden Bedingungen:

 • Der Mieter verpflichtet sich, das Mietrad /die Mieträder zum abgesprochenen Zeitpunkt wieder in gutem Zustand an den Vermieter zurück zu bringen Übergabe- und Rückgabetag werden als vollständige Miet-Tage gerechnet.
 • Bei vorzeitiger Rückgabe vor dem abgesprochenen Rückgabedatum besteht kein Recht auf Rückzahlung der bereits gezahlten Mietsumme.
 • Bei Überziehung des Rückgabedatums ohne Zustimmung des Vermieters ist der Vermieter berechtigt zuzüglich auf die verschuldete Miete einen Betrag von € 10,– pro Überschreitung zu berechnen.
 • Bei eventuellem Schaden oder Problemen ist der Mieter verpflichtet dies so schnell wie möglich dem Vermieter zu melden und mit ihm entsprechend zu überlegen.
 • Reparaturkosten an den Mieträdern – vom Mieter und/oder einer dritten Partei ausgeführt – werden ohne ausdrückliche Zustimmung vom Vermieter vorab in keiner Weise an den Mieter zurück erstattet.
 • Während der ganzen Mietperiode ist der Mieter für die Mietobjekte verantwortlich. Dies bedeutet, dass Schäden oder eventueller Diebstahl zu Kosten des Mieters gehen.
 • Der Mieter erklärt, die volle Verantwortlichkeit zu übernehmen für eventuellen Schaden und/oder Beschädigungen, die während der Mietperiode entstehen und erklärt sich bereit, die vom Vermieter festgestellten Reparaturkosten oder Kosten für Ersatz am vereinbarten Rückgabetag an den Vermieter in bar zu begleichen.
 • Es ist strengstens untersagt, sich mit dem Rad/den Rädern auf den Strand zu begeben.
 • Es ist strengstens untersagt, mit mehr als einer Person auf dem Rad zu fahren; bei Tandems mit mehr als 2 Personen.
 • Bei Missbrauch der Mietobjekte kann der Vermieter zu jeder Zeit die vermieteten Objekte zurückfordern, ohne Rückerstattung der Mietsumme.
 • Der Mieter kann reservierte und bereits bezahlte Fahrräder bis zu 24 Stunden im Voraus kostenlos annullieren. Der Beach Bazar zahlt in diesem Fall Ihr Geld auf Ihr Bankkonto zurück.
Terug